Privacyverklaring & Cookie Policy

Pagina-indeling:

Privacyverklaring

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij waar nodig jouw persoonlijke gegevens. Deze worden door ons verwerkt voor de doeleinden waarvoor we je gegevens nodig hebben. Omdat wij net zoals jou belang hechten aan deze gegevens, doen wij er dan ook alles aan om ze veilig te bewaren en je op de hoogte te houden waarvoor we jouw gegevens wensen te gebruiken.

Wij vragen dat je deze Data Protection Notice aandachtig leest. Deze bevat namelijk essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van je persoonsgegevens verklaar je uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord. Ook met de verwerking zelf.

Indien je hierover vragen hebt of indien er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact op met Andreas Hulsteyn, info@baeckcladding.be  

Bedrijfsgegevens

Baeck Cladding NV
Koralenhoeve 9
2160 Wommelgem
BE0720.874.603
TEL 03/546.06.00 

 

Bij de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) of General Data Protection Regulation (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we van jou?

 

 • Naam en voornaam
 • Bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wij wijzen je erop dat je de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die je ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien je gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij je ons dit zo snel mogelijk te melden.

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens mee te delen, maar je begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer je niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

 

Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens van jou?

 

De aldus verkregen gegevens worden opgenomen in de bestanden van Baeck Cladding nv, Koralenhoeve 9, 2160 Wommelgem (België), als verantwoordelijke voor de behandeling. Alle gegevens worden door Baeck Cladding  verwerkt voor de klantenadministratie, eventuele marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Uw gegevens worden niet aan derden gegeven. Die gegevens kunnen wel worden gebruikt voor het personaliseren van publiciteit op de website.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om aan de doeleinden van onze verwerkingen te voldoen. Tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn is vereist of toegelaten.

 

Hoe zorgen wij voor de beveiliging van jouw gegevens?

 

Wij nemen de veiligheid van je persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom maken wij gebruik van diverse technische en organisatorische maatregelen, om zo jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die je met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en steeds beveiligd zijn met wachtwoorden.

Geen enkel beveiligingssysteem is gegarandeerd 100% veilig. We kunnen daarom de veiligheid van je gegevens niet op absolute wijze garanderen. En aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde toegang daartoe. Door onze diensten te gebruiken of door gegevens aan ons te verstrekken langs andere weg, stem je ermee in dat we elektronisch met je kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en beheerproblemen in verband met jouw gebruik van onze diensten.

Het is jouw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om je accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als je een computer deelt met anderen, dien je uit te loggen voordat je ons platform verlaat om de toegang tot je gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.

 

Wat zijn de rechten waarop je je kan beroepen?

 

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR) delen wij je mee dat je over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: je hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over jou hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om rectificatie (verbetering) van je onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing of beperking: je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens
  te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Je hebt het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat je je niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschik je over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat je niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

Je kan voormelde rechten uitoefenen door je te wenden tot info@baeckcladding.be . De contactpersoon hiervoor is: Andreas Hulsteyn.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien je toch van oordeel bent dat je rechten geschonden zouden zijn en je binnen onze onderneming voor je bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het je vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

Je kan je bijkomend richten tot een rechtbank wanneer je meent dat je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens.

 

Doorgifte aan derden

 

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, sociaal secretariaat of werknemers.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen je persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen

aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om je voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. Je zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen je persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met je voorafgaande toestemming.

 

Heb je klachten?

 

Indien er klachten zijn of indien je het gevoel hebt dat jouw rechten geschonden worden, kan je hiervoor steeds terecht bij de Europese Privacycommissie: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints_nl

 

Contactgegevens

 

Baeck Cladding NV
Koralenhoeve 9
2160 Wommelgem
BE0720.874.603
TEL 03/546.06.00
info@baeckcladding.be


Laatste update privacyverklaring: 14/11/2019

 

Disclaimer

 

Bij de ontwikkeling van onze website hebben wij ervoor gezorgd dat alle informatie correct en up-to-date is. Door de snelle evoluties bestaat de mogelijkheid dat bepaalde info ondertussen opnieuw verouderd is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

Daarnaast is de bezoeker zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie, vermeld op onze website.

Overname van opgenomen gegevens is toegestaan, op voorwaarde dat er een bronvermelding wordt voorzien.

 

Cookie Policy

 

Een cookie is een klein stukje tekst (bestandje) dat door de server van een website in de browser van uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u deze website bezoekt en wordt op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. Ze bevat informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij de informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Deze identificatie gedurende het bezoek aan de website kan gebeuren omdat de cookie een unieke code bevat die dit toelaat. De cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, of door partners die met deze website samenwerken. De server van een website kan alleen de cookies lezen die door hem zijn geplaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

 

Welke cookies worden geplaatst?

 

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website. Dit is dan voornamelijk voor het bewaren van uw inloggegevens en voorkeuren.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van statistische data (verzamelen van informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren).

Waarom we cookies gebruiken?

Baeck Cladding gebruikt noodzakelijke functionele cookies om de goede werking van de website te garanderen en om de gebruikers te kunnen identificeren. Om gebruik te maken van de toepassing (solliciteren voor een vacature, contactgegevens doorsturen) dienen cookies te worden geaccepteerd. De analytische cookies geplaatst door Google Analytics worden gebruikt voor het bijhouden van statistieken. Deze informatie is gericht op verbetering van diensten en online portalen.

 

Cookies vormen in principe geen risico voor uw computer, omdat het om tekstbestanden gaat en niet om uitvoerbare programma’s.

 

Als u cookies wenst aan te passen of te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari

Houd er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.